ប្រភេទ

ផលិតផល

29 រកឃើញ
56 000 រៀល Talk Like TED: The 9 Public Speaking Secrets of the World's Top Minds (UK edition)
70 000 រៀល How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere: The Secrets of Good Communication
110 000 រៀល The Compassionate Mind Approach to Building Self-Confidence Using Compassion Focused Therapy
58 000 រៀល TED Talks: The Official TED Guide to Public Speaking
44 000 រៀល How To Speak With Confidence in Public (How To: Academy - Concise Introductions to the Topics That Matter)
50 000 រៀល How to Talk to Anyone: 92 Little Tricks for Big Success in Relationships
40 000 រៀល You Can Negotiate Anything: The World's Best Negotiator Tells You How To Get What You Want
9 000 រៀល ពាក្យស៊ីជម្រៅ ត្រូវចិត្ដបំផុត
7 500 រៀល ពាក្យស៊ីជម្រៅធ្វើឱ្យសើច
8 000 រៀល សិល្បៈចរចា
7 000 រៀល កំប្លែង សៀវភៅសំណើចកែអផ្សុកសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ
13 500 រៀល វិធីនិយាយជាមួយកូនវ័យជំទង់
16 500 រៀល វិធីសាស្ត្រល្អៗនិយាយជាមួយកូន
12 000 រៀល អ្នកជំនាញផ្នែក ធ្វើបទបង្ហាញ
14 000 រៀល សិល្បៈយកឈ្នះចិត្តមនុស្ស