ប្រភេទ

ផលិតផល

38 រកឃើញ
3 500 រៀល វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងចូលបម្រើការងាររាជការស៊ីវិល
3 000 រៀល វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងចូលបម្រើការងាររាជការស៊ីវិល
  • ថ្មី
3 000 រៀល សំណួរ-ចម្លើយ ស្ថាប័នសង្គម
20 000 រៀល សហរដ្ឋអាម៉េរិកក្នុងរដ្ឋបាល បារ៉ាក់ អូបាម៉ា
18 000 រៀល សហរដ្ឋ អាម៉េរិកក្នុងរដ្ឋបាល ដូណាល់ត្រា
20 000 រៀល ហេតុអ្វី ប្រទេសមួយខ្លាំង ប្រទេសមួយខ្សោយ?
25 000 រៀល ប្រមុខសេតវិមាន
120 000 រៀល When the Criminal Laughs
60 000 រៀល Cambodia Law and Policy Journal
104 000 រៀល Reconciliation in Cambodia
80 000 រៀល 21 Lessons for the 21st Century
11 000 រៀល របស់ជាទីស្រឡាញ់ ម៉ៅសេទុង
68 000 រៀល Homo Deus
16 000 រៀល អច្ចរិយៈ១០០រឿងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េ
10 000 រៀល ហូ ជីមិញ