ប្រភេទ

ផលិតផល

66 រកឃើញ
25 000 រៀល អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងពេលមួយនាទី
26 000 រៀល ផ្នត់គំនិតមេដឹកនាំ
1 440 000 រៀល កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា​ ១ឈុត (៥ភាគ)
576 000 រៀល កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ១ឈុត្ (២ភាគ)
576 000 រៀល កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ១ឈុត (២ភាគ)
88 000 រៀល Quick Emotional Intelligence Activities for Busy Managers: 50 Team Exercises That Get Results in Just 15 Minutes
146 000 រៀល EQ and Leadership In Asia: Using Emotional Intelligence To Lead And Inspire Your People
114 000 រៀល Breaking the Fear Barrier: How Fear Destroys Companies from the Inside Out and What to Do About It
36 000 រៀល តម្រាទស្សនៈយុវជនភាពជាអ្នកដឹកនាំ
100 000 រៀល HBR Guide to Leading Teams: Balance Skills and Styles; Establish Clear Roles; Promote Healthy Dissent
120 000 រៀល HBR's 10 Must Reads on Leadership (featuring "What Makes an Effective Executive," by Peter F. Drucker)
76 000 រៀល Multipliers: How the Best Leaders Make Everyone Smarter
100 000 រៀល HBR Guide to Finance Basics for Managers: Speak the Language, Decide with Data, Manage Profitably
100 000 រៀល HBR Guide to Data Analytics Basics for Managers: Understand the Numbers; Make Better Decisions; Present and Persuade
50 000 រៀល #GIRLBOSS