ប្រភេទ

ផលិតផល

12 រកឃើញ
64 000 រៀល ម៉ាស៊ីនម៉ាស្សាត្រី
66 000 រៀល ម៉ាស៊ីនកោរពុកមាត់ PUREE
88 000 រៀល ម៉ាស៊ីនកិនកាហ្វេ SM-3001
64 000 រៀល ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ SUPERTURBO 3000
19 200 រៀល ប្រដាប់វាយមូស (YAGE 5614)
48 000 រៀល កាំសៀវដាំទឺកអគ្គិសនី​ INTERNATIONAL 1.5L
36 000 រៀល កាំសៀវដាំទឺកអគ្គិសនី​ INTERNATIONAL 1.2L
152 000 រៀល ឡដុតមាន់អគ្គិសនី DG TEEK
119 600 រៀល ឆ្នាំងបាយអគ្គិសនី Panasonic SW-18
  • លក់ដាច់បំផុត
72 000 រៀល ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី PANASONIC NT-317
  • លក់ដាច់បំផុត
72 000 រៀល ម៉ាស៊ីនកៀបសាំងវិច Sokany
52 000 រៀល ចង្កៀងស្រូបមូស