ប្រភេទ

ផលិតផល

16 រកឃើញ
  • លក់ដាច់បំផុត
35 000 រៀល លក់ 100 ភ្លាត់ 1
13 000 រៀល ១០០ គំនិតសម្រាប់ការលក់
13 000 រៀល ១០០​ គំនិតទីផ្សារ​
12 000 រៀល 10 នាទី ក្លាយជាកំពូលអ្នកលក់
19 000 រៀល សិល្ប:បិទការលក់
30 000 រៀល ចិត្តសាស្ត្រនៃការលក់
11 500 រៀល ក្លាយជាអ្នកលក់ថ្នាក់កំពូល
18 000 រៀល អាថ៌កំបាំងលក់តាមផ្លូវកាត់
11 000 រៀល វិធីសាស្ត្រលក់
13 000 រៀល វិធីសាស្ត្រសាងខ្លួនជាអ្នកលក់ដ៏កំពូល
16 000 រៀល ទិចនិចលក់
20 000 រៀល មើលចិត្តមនុស្សធ្លុះ តែមួយប៉ប្រិចភ្នែក
12 000 រៀល យុទ្ធវិធីទីផ្សារបណ្តាញ
30 000 រៀល ចិត្តសាស្ត្រនៃការលក់
9 500 រៀល កំពូលអ្នកលក់នៅលើលោក