ប្រភេទ

ផលិតផល

25 រកឃើញ
36 000 រៀល ច្នៃវិបត្តិ
9 000 រៀល ឈេ្វងយល់គំនិត ខុងមីង
8 000 រៀល គន្លឹះឆ្ពោះទៅរកភាពអស្ចារ្យជាអមតៈ
12 000 រៀល បើកក្បាំងមុខ ខុងមីង ភាគ២
11 000 រៀល បើកក្បាំងមុខ ខុងមីង ភាគ១
14 000 រៀល ក្បួនយុទ្ធសាស្ដ្រ នាគមាស
10 500 រៀល អច្ឆរិយដាច់ផ្ងារ
6 500 រៀល សិល្បៈនៃសង្គ្រាម
7 500 រៀល ១០០១​ធ្វើឱ្យមាន
14 000 រៀល សិល្បៈយកឈ្នះចិត្តមនុស្ស
12 000 រៀល សិល្បៈប្រើមនុស្សរបស់ម៉ៅសេងទុង
10 000 រៀល វិធីយកឈ្នះចិត្តមនុស្ស
12 000 រៀល មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចយក្យចិនក្នុងតំបន់អាស៊ាន
20 000 រៀល ទំនុកចិត្ត
10 000 រៀល គន្លឹះអាថ៌កំបាំងរបស់កំពូលមនុស្ស