ប្រភេទ

ផលិតផល

23 រកឃើញ
3 500 រៀល អាសា៊ន
3 500 រៀល ឯកសារចំណេះដឹងទូទៅផ្នែកទី៣
3 500 រៀល ស្វែងយល់អំំពីអង្គការសហប្រជាជាតិ
3 000 រៀល វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងចូលបម្រើការងាររាជការស៊ីវិល
32 000 រៀល អាស៊ានអច្ឆរិយ (កាតាលីករដើម្បីសន្តិភាព)
8 000 រៀល ស្វែងយល់ពីអាស៊ាន
12 000 រៀល ១០៨សំណួរទាក់ទងនឺងអាស៊ាន
9 500 រៀល អាស៊ានជាទីស្រលាញ់របស់ខ្ញុំ
10 000 រៀល សហគមន៍អាស៊ាន
8 000 រៀល អាជីពសេរីទាំង៨ក្នុងអាស៊ាន
10 000 រៀល ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន
12 500 រៀល ១០០រឿងដែលគួរយលដឹងពីប្រទេសប្រ៊ុយណេ
12 500 រៀល ១០០រឿងដែលគួរយលដឹងពីប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី
12 500 រៀល ១០០រឿងដែលគួរយលដឹងពីប្រទេសហ្វីលីពិន
11 000 រៀល ១០០រឿងដែលគួរយលដឹងពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា