ប្រភេទ

ផលិតផល

32 រកឃើញ
32 000 រៀល ការកត់ត្រា និងការគ្រប់គ្រងបញ្ជីកាគណនេយ្យ
32 000 រៀល មូលដ្ធានគ្រឹះនៃការចុះបញ្ជីគណនេយ្យ
32 000 រៀល ការគ្រប់គ្រងថ្លៃដើម និងហិរញ្ញវត្ថុ
16 000 រៀល គណនេយ្យគ្រប់គ្រង ភាគ២
16 000 រៀល គណនេយ្យគ្រប់គ្រង ភាគ១
18 000 រៀល គណនេយ្យថ្លៃដើម ភាគ២
18 000 រៀល គណនេយ្យថ្លៃដើម ភាគ១
12 000 រៀល កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ PowerPoint 2010
14 000 រៀល កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ Ms. Word 2013
24 000 រៀល កម្មវិធីកុំព្យូទ័រគណនេយ្យ Peachtree 2010
52 000 រៀល បច្ចេកទេសប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ
65 000 រៀល គណនេយ្យគ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់
65 000 រៀល ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុកម្រិតខ្ពស់
65 000 រៀល របាយការណ៏យុទ្ធសាស្រ្តលើធុរកិច្ច
65 000 រៀល ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ