ប្រភេទ

ផលិតផល

127 រកឃើញ
8 000 រៀល 9 000 រៀល ស្វីតចំនួនពិត និង ចំនួនកុំផ្លិច
9 000 រៀល សែន និង ប្រូតេអីន
9 000 រៀល ប្រជុំលំហាត់រូបវិទ្យា អគ្គិសនី
9 000 រៀល អនុគមន៍ខ្សែកោង
9 000 រៀល ជីវវិទ្យា
9 000 រៀល គណិតវិទ្យា
9 000 រៀល ស្នាដៃអក្សរសិល្បិ៍ពិភពលោក
3 500 រៀល សំណួរ-ចម្លើយ លម្អិត ជីវវិទ្យា ១២
10 000 រៀល សំណួរ-ចម្លើយ លម្អិត ជីវវិទ្យា ១២
4 500 រៀល លំហាត់ និងដំណោះស្រាយលម្អិត ARN
4 500 រៀល សំណួរ-ចម្លើយលម្អិត និងមេរៀនសង្ខេបអបដោយរូបភាព ជីវវិទ្យា ១២
4 000 រៀល លំហាត់ និងដំណោះស្រាយលម្អិត ADN
4 000 រៀល លំហាត់ និងដំណោះស្រាយលម្អិត សែននិងប្រូតេអ៊ីន
4 000 រៀល លំហាត់ និងដំណោះស្រាយលម្អិត មេយ៉ូសនិងការបង្កកំណើត ១១+១២
2 500 រៀល រូបមន្តលម្អិត ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២