កំពុងពេញនិយម
ទទួលការវាយតម្លៃល្អ
ចាំអង្កាល់បងៗ?
ទិញឥឡូវនេះ!
ចង់ក្លាយជាអ្នកមាន?
សៀវភៅល្អ
លក់ដាច់បំផុត
ទិញឥឡូវនេះ!
ទើបមកដល់ថ្មី
សៀវភៅល្អ
លក់ដាច់បំផុត
ទិញឥឡូវនេះ!

ដឹកទូទាំងប្រទេស

សេវាចាប់ពី 1.25 ដុល្លារ

អតិថិជន 97%

បញ្ចេញយោបល់ពេញចិត្ត

ទូទាត់ទំនិញ

ជាសាច់ប្រាក់/តាមធនាគារ

សេវាអតិថិជន

093-884400/085-903300

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15% សម្រាប់សប្តាហ៏នេះ!

ផលិតផលថ្មីៗ

36 000 រៀល ច្នៃវិបត្តិ
48 000 រៀល អនាគតភាពនៃអ្វីៗទាំងអស់
28 000 រៀល IKIGAI អាថ៍កំបាំងអាយុវែងនិងរស់នៅរីករាយរបស់ជនជាតិជប៉ុន
36 000 រៀល ជីវិត កូនថ្លៃកូនត្រូវតែរស់
40 000 រៀល បេះដូង ភ្នំដងរែក
56 000 រៀល Win Scholarships Abroad
8 000 រៀល 9 000 រៀល ស្វីតចំនួនពិត និង ចំនួនកុំផ្លិច
9 000 រៀល សែន និង ប្រូតេអីន
9 000 រៀល ប្រជុំលំហាត់រូបវិទ្យា អគ្គិសនី
9 000 រៀល អនុគមន៍ខ្សែកោង
9 000 រៀល ជីវវិទ្យា
9 000 រៀល គណិតវិទ្យា
9 000 រៀល ស្នាដៃអក្សរសិល្បិ៍ពិភពលោក
3 500 រៀល សំណួរ-ចម្លើយ លម្អិត ជីវវិទ្យា ១២
10 000 រៀល សំណួរ-ចម្លើយ លម្អិត ជីវវិទ្យា ១២
4 500 រៀល លំហាត់ និងដំណោះស្រាយលម្អិត ARN
4 500 រៀល សំណួរ-ចម្លើយលម្អិត និងមេរៀនសង្ខេបអបដោយរូបភាព ជីវវិទ្យា ១២
4 000 រៀល លំហាត់ និងដំណោះស្រាយលម្អិត ADN
4 000 រៀល លំហាត់ និងដំណោះស្រាយលម្អិត សែននិងប្រូតេអ៊ីន
4 000 រៀល លំហាត់ និងដំណោះស្រាយលម្អិត មេយ៉ូសនិងការបង្កកំណើត ១១+១២
2 500 រៀល រូបមន្តលម្អិត ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២
2 500 រៀល គន្លឹះដោះស្រាយលំហាត់ពន្យល់ពាក្យ ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១និង១២
3 500 រៀល ចលនាការសមយោគប្រូតេអ៊ីន សម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
3 500 រៀល រូបមន្ត និង មេរៀនសង្ខេប ថ្នាក់ទី១១,១២
3 500 រៀល វិញ្ញាសា ជីវវីទ្យា ថ្នាក់ទី១២
11 000 រៀល ជីវវីទ្យា 108 លំហាត់ជម្រើស ១២
9 000 រៀល សំណួរ និងចម្លើយ ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០
3 500 រៀល គណិតវិទ្យាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វីច សម្រាប់ថ្នាក់ទី៩,១០,១១,១២
3 500 រៀល គណិតវិទ្យាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វីច សម្រាប់ថ្នាក់ទី៩,១០,១១,១២ ភាគ២
3 500 រៀល គណិតវិទ្យាអន្តរជាតិ សម្រាប់ថ្នាក់ទី៩,១០,១១,១២ ភាគ១
3 500 រៀល គណិតវិទ្យាអន្តរជាតិ សម្រាប់ថ្នាក់ទី៩,១០,១១,១២ ភាគ២
3 500 រៀល គណិតវិទ្យាអន្តរជាតិ សម្រាប់ថ្នាក់ទី៩,១០,១១,១២ ភាគ៣
3 500 រៀល គណិតវិទ្យាអន្តរជាតិ សម្រាប់ថ្នាក់ទី៩,១០,១១,១២ ភាគ៤
3 500 រៀល គន្លឹះ និងវិធិសាស្រ្តគណនា អាំងតេក្រាល ថ្នាក់ទី១២
7 000 រៀល គន្លឹះ និងវិធិសាស្រ្តគណនា អាំងតេក្រាល ថ្នាក់ទី១២
6 000 រៀល វិចទ័រក្នុងប្លង់ សម្រាប់ថ្នាក់ទី១០
6 000 រៀល កម្រងលំហាត់ជ្រើសរើសពិសេស គណិតវិទ្យា សម្រាប់ថ្នាក់ទី១០
6 000 រៀល គណិតវិទ្យា សម្រាប់ថ្នាក់ទី១១ ភាគ១
6 000 រៀល គណិតវិទ្យា សម្រាប់ថ្នាក់ទី១១ ភាគ២
6 000 រៀល គណិតវិទ្យា ត្រៀមប្រលងពេទ្យ
7 000 រៀល កំណែមេរៀន និងលំហាត់លម្អិត គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ភាគ១
7 000 រៀល កំណែមេរៀន និងលំហាត់លម្អិត គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ភាគ២
7 000 រៀល កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាប្រឡងចូលតិណូ
7 000 រៀល ប្រូបាប៊ីលីតេ ថ្នាក់ទី១២
7 000 រៀល គណិតវិទ្យាសម្រាប់សិស្សពូកែថ្នាក់ទី ៩
7 000 រៀល ធរណីមាត្រក្នុងលំហ សម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
7 000 រៀល ប្រជុំលំហាត់រូបវិទ្យា ចរន្តឆ្លាស់ ថ្នាក់ទី១២ ផ្នែកទី២
7 000 រៀល 104 អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ សម្រាប់សិស្សពូកែគណិតវិទ្យា
7 000 រៀល កម្រងលំហាត់ជ្រើសរើសពិសេស អាំងតេក្រាលកំណត់ សម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
8 000 រៀល ច្បាប់តំណពូជ ១២ ភាគ1

បញ្ចុះតម្លៃពិសេស