កំពុងពេញនិយម
ទទួលការវាយតម្លៃល្អ
ចាំអង្កាល់បងៗ?
ទិញឥឡូវនេះ!
ទើបមកដល់ថ្មី
សៀវភៅល្អ
លក់ដាច់បំផុត
ទិញឥឡូវនេះ!
ទើបមកដល់ថ្មី
10% OFF
លេខកូដបញ្ចុះតម្លៃ: ilovebuyloy
ទិញឥឡូវនេះ!
បញ្ចុះតម្លៃក្តៅៗ!
អ្នកអានច្រើន
បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើសៀវភៅ Edu
ទិញឥឡូវនេះ!
ចង់ក្លាយជាអ្នកមាន?
សៀវភៅល្អ
លក់ដាច់បំផុត
ទិញឥឡូវនេះ!

ដឹកទូទាំងប្រទេស

សេវាចាប់ពី 1 ដុល្លារ

អតិថិជន 97%

បញ្ចេញយោបល់ពេញចិត្ត

ទូទាត់ទំនិញ

ជាសាច់ប្រាក់/តាមធនាគារ

សេវាអតិថិជន

093-884400/085-903300

បញ្ចុះតម្លៃ 15% សម្រាប់សប្តាហ៏នេះ!

ផលិតផលថ្មីៗ

100 000 រៀល HBR Guide to Thinking Strategically: See the Big Picture, Focus on What Matters, Make Smarter Decisions
120 000 រៀល HBR'S 10 Must Reads - The Essentials: An Introduction to the Most Enduring Ideas on Management from Harvard Business Review
120 000 រៀល HBR's 10 Must Reads on Emotional Intelligence (featuring "What Makes a Leader?" by Daniel Goleman)
120 000 រៀល HBR's 10 Must Reads on Leadership (featuring "What Makes an Effective Executive," by Peter F. Drucker)
50 000 រៀល The Richest Man in Babylon
76 000 រៀល Multipliers: How the Best Leaders Make Everyone Smarter
100 000 រៀល HBR Guide To Getting The Mentoring You Need
100 000 រៀល HBR Guide to Finance Basics for Managers: Speak the Language, Decide with Data, Manage Profitably
100 000 រៀល HBR Guide to Emotional Intelligence: Strengthen Relationships; Build Trust and Influence; Lead with Resilience
100 000 រៀល HBR Guide to Data Analytics Basics for Managers: Understand the Numbers; Make Better Decisions; Present and Persuade
100 000 រៀល HBR Guide to Buying a Small Business: Think Big, Buy Small, Own Your Own Company
100 000 រៀល HBR Guide to Building Your Business Case: Tell a Compelling Story; Identify Stakeholders; Analyze Risk and Return
100 000 រៀល HBR Guide to Being More Productive: Focus on the Right Work; Stop Procrastinating; Get More Done
60 000 រៀល You Are a Badass at Making Money: Master the Mindset of Wealth
74 000 រៀល You Are a Badass Every Day: How to Keep Your Motivation Strong, Your Vibe High, and Your Quest for Transformation Unstoppable
66 000 រៀល You Are a Badass: How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life (UK ed.)
96 000 រៀល You Are A Brand! In Person and Online, How Smart People Brand Themselves For Business Success (2/e, updated)
48 000 រៀល King's Cage (Book 3, The Red Queen Trilogy - UK ed.)
42 000 រៀល The Wicked King (Book 2, The Folk of the Air series)
50 000 រៀល #GIRLBOSS
50 000 រៀល The Wicked Will Rise (Book 2, Dorothy Must Die Series, Int. Ed)
22 000 រៀល ខ្មាសខ្លួនឯង
16 000 រៀល អ្នកកើតមកមាន
22 000 រៀល អ្វីដែលអ្នកមានបានដឹងហើយចង់លាក់ទុកថាអាថ៌កំបាំងជារៀងរហូត
28 000 រៀល សែងសុរិយា
24 000 រៀល កូនសិស្សជីវិត ២
24 000 រៀល វិថីសុភមង្គល
17 000 រៀល ជប៉ុន
16 000 រៀល កំពូលយុទ្ធសាស្ត្រស្តារ៍បាក់ស៍
36 000 រៀល ដំណើរ
36 000 រៀល ទន្សាយជានរណា?
100 000 រៀល Trump - Never Give Up: How I Turned My Biggest Challenges into Success
66 000 រៀល Trump Revealed: The Definitive Biography of the 45th President
40 000 រៀល Trump: How to Get Rich
40 000 រៀល Trump: The Art of the Deal (2017 re-issue)
46 000 រៀល Trump: Think Like a Billionaire - Everything You Need to Know About Success, Real Estate, and Life
66 000 រៀល How to Think Like a Millionaire (2/e)
70 000 រៀល Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist
72 000 រៀល 100 Ways to Motivate Yourself: Change Your Life Forever (3/e)
74 000 រៀល You Are a Badass Every Day: How to Keep Your Motivation Strong, Your Vibe High, and Your Quest for Transformation Unstoppable
96 000 រៀល Why Motivating People Doesn't Work . . . and What Does: The New Science of Leading, Energizing, and Engaging
80 000 រៀល What to Say When You Talk To Yourself: Powerful New Techniques to Program Your Potential for Success (Updated ed.)
56 000 រៀល Talk Like TED: The 9 Public Speaking Secrets of the World's Top Minds (UK edition)
70 000 រៀល How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere: The Secrets of Good Communication
120 000 រៀល Epic Content Marketing: How to Tell a Different Story, Break through the Clutter & Win More Customers by Marketing Less
50 000 រៀល Digital Marketing in a Week: Brilliant Online Marketing In Seven Simple Steps
74 000 រៀល Be a Network Marketing Superstar: The One Book You Need to Make More Money Than You Ever Thought Possible
72 000 រៀល 100 Great Marketing Ideas - from Leading Companies Around the World
102 000 រៀល The Five Minute Coach: Improve Performance Rapidly
76 000 រៀល Business Formulas: 201 Decision-Making Tools for Business, Finance and Accounting Students (Schaum's Quick Guide)

បញ្ចុះតម្លៃពិសេស